Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:unitsandcitizens:unitslist [2015/10/13 23:47] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 +
 +{{indexmenu_n>​13}}
 +===== Unit list =====
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​unitlist1.png?​nolink |}}]
 +
 +Przycisk listy jednostek otwiera panel po prawej stronie ekranu, umożliwiający przegladnie wszystkich jednostek królestwa. Jednostki podzielone są na trzy grupy - osadniczy i budowniczowie,​ karawany i tragarzy oraz jednoski wojskowe i zwiadowcze.
 +
 +Lista wyświetla jednostki (lub grupy jednostek), a także aktualnie wykonywane rozkazy - budowane ulepszenia terenu lub transportowane towary. Jednostki wykonujące pętlę rozkazów są zaznaczone małą czerwoną ikonką pętli. Najecanie myszką na listę podświetla na mapie rozkazy wybranej jednostki. Kliknięcie na jednostkę zaznacza ją.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​unitlist2.png?​nolink |}}]