Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:unitsandcitizens:units [2015/10/13 23:45] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 +
 +{{indexmenu_n>​6}}
 +===== Units =====
 +
 +Mieszkańcy miast [[pl:​unitsandcitizens:​start|przeniesieni do garnizonu]] stają się jednostkami zarządzanymi z poziomu mapy głównej. Przestają być wtedy związani z miastem i nie pobierają jedzenia, ale ich utrzymanie kosztuje złoto {{:​goods:​zloto.png?​nolink|}},​ które jest wypłacane z królewskiego skarbca (uwaga: jeżeli zabraknie złota, jednostki zdezerterują).
 +
 +Podstawowe typy jednostek to:
 +
 +[[pl:​unitsandcitizens:​army|Żołnierze]] –  zajmujący się obroną twojego królestwa lub atakowaniem wrogów ​
 +
 +[[pl:​unitsandcitizens:​transport|Transportowe]] – czyli tragarze oraz karawany; ich rolą jest przenoszenie towarów między miastami
 +
 +[[pl:​unitsandcitizens:​settlers|Osadnicy i robotnicy]] ​  – zajmują się budową ulepszeń terenu, wycinaniem lasów, oraz zakładaniem nowych miast
 +
 +[[pl:​unitsandcitizens:​explorers|Eksploratorzy]] – pionier lub zwiadowca, nie mogą walczyć, ale sprawnie poruszają się po trudnym terenie
 +
 +Zarządzanie jednostkami polega na wydawaniu im rozkazów. Aby to zrobić należy zaznaczyć jednostkę klikając na jej ikonkę na mapie głównej i nacisnąć przycisk symbolizujący odpowiedni rozkaz. Można wydać więcej niż jeden rozkaz, wtedy kolejne rozkazy będą wykonywane po aktywnym.
 +
 +{{ :​pl:​unitsandcitizens:​units1.jpg?​nolink |}}
 +
 +Na obrazku widać zaznaczoną jednostkę, po prawej stronie widać kolejkę rozkazów z szacowanym czasem ich wykonania.
 +
 +W lewym dolnym narożniku mapy znajdują się miniaturki klikniętej jednostki i wszystkich innych jednostek (oraz [[pl:​unitsandcitizens:​groups|grup jednostek]]) znajdujących się na tym samym polu.
 +
 +Dla różnych jednostek dostępne są różne rozkazy:
 +
 +|{{:​icons:​goto.png?​nolink|}}|idź do|wysyła jednostkę na wybrane pole|wszyscy|
 +|{{:​icons:​direction.png?​nolink|}}|idź na azymut|wysyła jednostkę w wybranym kierunku|wszyscy|
 +|{{:​icons:​loop.png?​nolink|}}|powtarzaj rozkazy (1)|początek definiowania pętli rozkazów|wszyscy|
 +|{{:​icons:​save_order.png?​nolink|}}|powtarzaj rozkazy (2)|zapis zdefiniowanej pętli rozkazów|wszyscy|
 +|{{:​icons:​search.png?​nolink|}}|przeszukaj|przeszukanie niespodzianki|pionier,​ zwiadowca, jednostki wojskowe|
 +|{{:​icons:​settlement.png?​nolink|}}|buduj|pozwala wybrać ulepszenie terenu do budowy|osadnik,​ robotnik|
 +|{{:​icons:​cut_trees.png?​nolink|}}|karczuj las|usunięcie lasu|osadnik,​ robotnik|
 +|{{:​icons:​new_city.png?​nolink|}}|nowe miasto|założenie nowego miasta|osadnik,​ robotnik|
 +|{{:​icons:​tower.png?​nolink|}}|odbuduj|praca przy odbudowie wieży|osadnik,​robotnik|
 +|{{:​icons:​storage.png?​nolink|}}|załaduj-rozładuj|wybór towarów do transportu oraz opcji rozładunku|tragarz,​ karawana|
 +|{{:​icons:​execute_trade_offer.png?​nolink|}}|oferty handlowe|wybór oferty handlowej|tragarz,​karawana|
 +|{{:​icons:​unload.png?​nolink|}}|rozładuj zasoby|rozładowanie wagonu ze skarbami|wagon ze skarbami|
 +|{{:​icons:​train.png?​nolink|}}|trenuj|trening wojska do 4 poziomu|jednostki wojskowe|
 +|{{:​icons:​fortify.png?​nolink|}}|fortyfikuj|fortyfikacja wojska (okopanie się)|jednostki wojskowe|
 +|{{:​icons:​attack.png?​nolink|}}|atakuj|atak na wybrany cel|jednostki wojskowe|