Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:unitsandcitizens:start [2015/10/04 23:10]
liosan
en:unitsandcitizens:start [2015/10/04 23:15] (current)
liosan
Line 38: Line 38:
 === Recruitment limit === === Recruitment limit ===
  
-W panelu statystyk znajduje się wskaźnik limitu rekrutacji.+The stats panel contains a recruitment limit counter.
  
 [{{ :​pl:​unitsandcitizens:​units-start7.jpg?​nolink |}}]  [{{ :​pl:​unitsandcitizens:​units-start7.jpg?​nolink |}}] 
  
-Pierwsza liczba - aktualny ​limit rekrutacji ​oznacza, ilu mieszkańców danego miasta można wyprowadzić  ​(przerobić na jednostkiw danym momencieZmniejsza się z każdym wyprowadzonym mieszkańcemale po jakimś czasie się zwiększa (limit rekrutacji się odnawia)+The first number is the current ​limit - it's equal to the number of citizens you can recruit ​(convert to unitsat this timeThis number drops every time you recruit a new unitbut slowly rises over time.
  
-Druga liczba - maksymalny ​limit rekrutacji ​oznacza, ile maksymalnie mieszkańców można wyprowadzić z danego miasta naraz i jest zależna wprost od wielkości miasta.+The second number is the maximum recruitment ​limit - representing how much recruitment limit you can accumulate. It starts at 2 and depends on the number of people in the city.
  
-Jeżeli aktualny ​limit rekrutacji wynosi ​0, to przy próbie wyprowadzenia kolejnego mieszkańca pojawi się okienko informujące,​ kiedy nastąpi odnowienie limitu rekrutacji, umożliwiające wyprowadzenie kolejnej jednostki:​ +If the current ​limit is 0, you'll be unable ​to recruit any new units. ​If you try, a small popup will appear informing you when the next recruitment will be possible.
- +
-[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​units-start8.jpg?nolink |}}] +