Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:unitsandcitizens:settlers [2015/10/13 23:45] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
  
 +{{indexmenu_n>​7}}
 +===== Settlers =====
 +Osadnicy i robotnicy potrzebni są do budowania nowych miast, ulepszeń terenu oraz do karczowania lasu. Mogą pracować na polach lądowych, leżących w granicach Twojego państwa lub nienależących do nikogo.
 +
 +W tym celu trzeba wysłać {{:​icons:​goto.png?​nolink|}} co najmniej jednego osadnika na wybrane pole i wydać mu odpowiedni rozkaz.
 +
 +{{:​icons:​new_city.png?​nolink|}} **Nowe miasto**
 +
 +Jeśli wyślesz osadnika na pole znajdujące się w odległości 3 do 6 pól od któregoś z Twoich miast, to możesz wydać mu rozkaz budowy [[pl:​city:​new|nowego miasta]].
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​settlers1.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Po dotarciu na wybrane pole osadnik zbuduje nowe miasto i zostanie jego pierwszym mieszkańcem. O zarządzaniu nowym miastem możesz przeczytać [[pl:​city:​new|tutaj]].
 +
 +Jeżeli na wybranym polu jest las, to przed zbudowaniem miasta osadnik wykarczuje go - w kolejce rozkazów automatycznie doda się rozkaz karczowania {{:​icons:​cut_trees.png?​nolink|}}.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​settlers2.jpg?​nolink |}}]
 +
 +{{:​icons:​cut_trees.png?​nolink|}} **Karczowanie lasu**
 +
 +Jeśli wyślesz osadnika na pole z lasem, możesz wydać mu rozkaz karczowania lasu. Spowoduje to usunięcie lasu z wybranego pola. Jeśli pole z lasem znajduje się w granicach Twojego państwa, drewno z wycinki trafi do magazynu w najbliższym mieście. Jeśli pole z lasem znajduje się na terenie niczyim, drewno z wycinki zostanie utracone - zniknie.
 +
 +{{:​icons:​settlement.png?​nolink|}} **Ulepszenia terenu**
 +
 +Osadnik może budować ulepszenia terenu. W tym celu trzeba wysłać go na wybrane pole, wydać rozkaz {{:​icons:​settlement.png?​nolink|}} "​buduj",​ po czym wybrać rodzaj ulepszenia. ​
 +Ulepszenia (z wyjątkiem dróg) mogą być budowane tylko na niezalesionym terenie. Jeśli na wybranym polu jest las, przed zbudowaniem ulepszenia trzeba go wykarczować {{:​icons:​cut_trees.png?​nolink|}}. ​
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​settlers3.jpg?​nolink |}}] 
 +
 +Drogi są specjalnym rodzajem ulepszenia terenu, jedynym które może współistnieć na tym samym polu z innym ulepszeniem (na przykład polem, kopalnią, wioską). Inne ulepszenia wykluczają się wzajemnie.
 +
 +Szczegółowe informacje o ulepszeniach terenu znajdziesz [[pl:​tables:​terrainupgrades|tutaj]].
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​settlers4.jpg?​nolink |}}] 
 +
 +przykład terenu z różnymi ulepszeniami
 +
 +{{:​icons:​village.png?​nolink|}} **Wioska**
 +
 +Bardzo ważnym ulepszeniem terenu jest wieś/​wioska. Nie ulepsza pola na którym jest zbudowana, ale (jeśli znajduje się w granicach królestwa) umożliwia eksploatację sąsiadujących z nią regionów przez miasta, od których te regiony są odległe o 2 pola. Więcej o działaniu wiosek przeczytasz [[pl:​city:​range|tutaj]].
 +
 +Aby przyspieszyć karczowanie lasu lub budowę ulepszeń terenu, można wysłać na wybrane pole więcej niż jednego osadnika. Wtedy praca zostanie wykonana znacznie szybciej. ​
 +Na jednym polu może naraz pracować dowolna ilość osadników i robotników;​ zgrupowanych lub pojedynczych. O grupowaniu jednostek przeczytasz [[pl:​unitsandcitizens:​groups|tutaj]].
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​settlers5.jpg?​nolink |grupa osadników buduje winnicę}}]
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​settlers6.jpg?​nolink |robotnik i ośmiu osadników buduje winnicę}}]
 +
 +Karczowanie lasu i budowę ulepszeń terenu można dodatkowo przyspieszyć,​ dając osadnikom narzędzia. Osadnik po pobraniu 100 zestawów narzędzi {{:​goods:​7.png?​nolink|narzędzia}} staje się robotnikiem {{:​units:​occupation-102.png?​nolink|robotnik}} i pracuje dwukrotnie szybciej od zwykłego osadnika {{:​units:​occupation-101.png?​nolink|osadnik}} tego samego poziomu.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​settlers7.jpg?​nolink |pojedynczy osadnik buduje winnicę}}]
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​settlers8.jpg?​nolink |pojedynczy robotnik buduje winnicę dwa razy szybciej}}]