Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:unitsandcitizens:horsebreeding [2015/10/13 23:45] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 +
 +{{indexmenu_n>​5}}
 +===== Horse breeding =====
 +Konie {{:​goods:​17.png?​nolink|Konie}} ​ potrzebne są następującym [[pl:​unitsandcitizens:​units|jednostkom]] poruszającym się po mapie: [[pl:​tables:​units|karawana,​ zwiadowca, lekki kawalerzysta,​ rycerz]].
 +Konie pozyskiwane są przez hodowcę koni lub przez łowcę dzikich koni. Hodowca pozyskuje konie wydajniej, ale do rozpoczęcia pracy potrzebne mu jest 100 koni. Łowca może rozpocząć pracę bez dostępu do koni.
 +Oba zawody są wykonywane w [[pl:​tables:​buildings|stajni lub w zagrodzie]] i odpowiadają tej samej [[pl:​unitsandcitizens:​specialities|specjalności]].
 +Nowe konie pojawiają się tylko w sytuacji, gdy w mieście jest dodatni bilans żywności (większa produkcja niż konsumpcja). 
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​horse1.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Pracownik budynku - hodowca koni, przetwarzający 2 {{:​goods:​0.png?​nolink|}} na 1 {{:​goods:​17.png?​nolink|}}  
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​horse2.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Po wstawieniu hodowcy lub łowcy pdo budynku żywność zjadana przez konie przestaje być widoczna w bilansie miasta:
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​horse3.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Pojawiają się za to konie, w ilości zależnej od dostępnego jedzenia i poziomu [[pl:​unitsandcitizens:​specialities|specjalisty]].