Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:unitsandcitizens:groups [2015/10/13 23:46] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
  
 +{{indexmenu_n>​12}}
 +===== Unit groups =====
 +
 +Jednostki można grupować. Pozwala to wydawać rozkazy całej grupie naraz.
 +
 +W tym celu trzeba zgromadzić na jednym polu kilka jednostek, zaznaczyć jedną z nich, po czym kliknąć kłódkę nad miniaturami jednostek w lewym dolnym narożniku mapy lub użyć skrótu klawiszowego:​ G.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​groups1.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Po wciśnięciu kłódki widzimy dialog grupowania.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​groups2.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Dialog grupowania umożliwia:
 +  * tworzenie nowych grup jednostek
 +  * rozwiązywanie grup jednostek
 +  * dołączanie jednostek do grupy
 +  * wyłączanie jednostek z grupy
 +  * przenoszenie jednostek między grupami
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​groups3.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Znaczenie przycisków w oknie dialogowym:
 +
 +|{{:​icons:​group:​select-all.png?​nolink|}}|zaznacz wszystkie jednostki|
 +|{{:​icons:​group:​select-none.png?​nolink|}}|odznacz wszystkie jednostki|
 +|{{:​icons:​group:​new-group.png?​nolink|}}|stwórz grupę z zaznaczonych jednostek|
 +|{{:​icons:​group:​ungroup.png?​nolink|}}|rozwiąż grupę|
 +|{{:​icons:​group:​include.png?​nolink|}}|dołącz zaznaczone jednostki do grupy|
 +|{{:​icons:​group:​exclude.png?​nolink|}}|odłącz zaznaczone jednostki od grupy|
 +
 +Na ekranie mapy w miejscu gdzie wcześniej były pojedyncze jednostki, widzimy grupę (przycisk w kształcie talii kart) i pozostawione poza nią pojedyncze jednostki.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​groups4.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Żeby zarządzać grupą, klikamy po prostu jej przycisk lub wybieramy ją na mapie. Wydawane rozkazy będą wykonywane przez całą grupę.
 +
 +Kiedy klikniemy ponownie przycisk zaznaczonej grupy, pojawi się okno informujące o składzie grupy.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​groups5.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Żeby rozgrupować jednostki, trzeba kliknąć ikonkę otwartej kłódki w prawym górnym narożniku tego okna. Grupa natychmiast się rozłączy.
 +
 +Jeśli grupa zawiera jednostki o różnym tempie poruszania się, będzie się przemieszczać w tempie najwolniejszej z nich. W przypadku grupy jednostek wojskowych dotyczy to także przemieszczania się w trakcie wykonywania rozkazu "​atakuj"​ .
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​groups6.jpg?​nolink |grupa jednostek wojskowych}}]
 +
 +Grupa własnych jednostek stojąca na polu z miastem jest widoczna w garnizonie jako ikonka chorągwi.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​groups7.jpg?​nolink |}}]