Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:unitsandcitizens:army [2015/10/13 23:46] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
  
 +{{indexmenu_n>​10}}
 +===== Army =====
 +
 +Wojsko jest potrzebne do walki z barbarzyńcami oraz do utrzymywania porządku w miastach o niskim zadowoleniu.
 +
 +Jednostki wojskowe dzielą się na trzy formacje:
 +
 +  * **Piechurzy** (wojownik, pikinier, miecznik)
 +  * **Łucznicy** (łucznik, łucznik angielski)
 +  * **Kawalerzyści** (lekki kawalerzysta,​ rycerz).
 +
 +Jednostki awansują na kolejne poziomy w ramach własnej formacji, czyli na przykład jednostka powołana jako pikinier awansuje w formacji piechur i będzie mieć ten sam poziom zarówno jako wojownik, jako pikinier, jak i jako miecznik (przy czym miecznikiem - jednostką zaawansowaną - będzie mogła zostać po przekroczeniu poziomu 5). Natomiast jako np. łucznik lub lekki kawalerzysta - nie będzie mieć poziomu.
 +
 +Tabela ze szczegółowymi cechami jednostek wojskowych i zasobami potrzebnymi do ich powołania znajduje się [[pl:​tables:​militaryunits|tutaj]].
 +
 +Jednostki awansują na kolejne poziomy w wyniku wygranych bitew oraz w wyniku treningu.
 +
 +==== Trening ====
 +{{:​icons:​train.png?​nolink|}}
 +
 +Trening jednostek wojskowych jest możliwy w mieście ze zbudowanym przynajmniej jednym [[pl:​city:​fortifications|umocnieniem]] (np. palisadą), kosztuje 10 {{:​goods:​zloto.png?​nolink|Złoto}} na godzinę i umożliwia awans jednostki do poziomu 4.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​army1.jpg?​nolink |trening łucznika}}]
 +
 +Trzeba zwrócić uwagę, żeby trenować jednostkę w formacji, w której potem będzie walczyć, czyli jeśli chcemy trenować łucznika to naiero potem wydajemy rozkaz {{:​icons:​train.png?​nolink|}} "​trenuj"​.
 +
 +====Atak====
 +{{:​icons:​attack.png?​nolink|}}
 +
 +Aby zaatakować [[pl:​battle:​barbarians|barbarzyńców]],​ koniecznie [[pl:​unitsandcitizens:​groups|zgrupuj]] swoje jednostki wojskowe. Tylko wtedy atak będzie naprawdę skuteczny. ​
 +
 +Oceń szanse swojego ataku, korzystając z [[pl:​battle:​simulator|symulatora bitew]]. Ustaw właściwy poziom ufortyfikowania jednostek broniących miasta - zwykle jest to 100% Ustaw też bonus [[pl:​city:​fortifications|fortyfikacji miasta]] które atakujesz (wyświetlony pod jego nazwą).
 +
 +Możesz zwiększyć skuteczność swojego wojska, rozwijając [[pl:​kingdom:​talents|talent króla: taktyka]].
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​army2.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Jeśli szanse ataku oceniasz pozytywnie, wydaj grupie swoich jednostek wojskowych rozkaz ​ "​atakuj"​
 +
 +i kliknij miasto, które chcesz zaatakować.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​army3.jpg?​nolink |}}]
 +
 +
 +Wojsko podjedzie do barbarzyńców i zaatakuje miasto. Szybkość ataku jest ściśle zależna od szybkości ruchu najwolniejszej z jednostek. Jeśli atak się powiedzie, z miasta barbarzyńców pozostaną ruiny.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​army4.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Teren zajmowany wcześniej przez pokonane miasto zostanie zwolniony i można będzie go w pełni eksploatować.
 +
 +Twoje jednostki w wyniku walki tracą zdrowie. Obniża to ich wartość bojową.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​army5.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Największe obrażenia odnoszą najsłabsze z Twoich jednostek (zwykle o najmniejszym doświadczeniu).
 +
 +Zdrowie jednostek regeneruje się z upływem czasu. Regeneracja jest powolna na wrogim terenie, średnia na neutralnym terenie, szybka na własnym, a najszybsza w garnizonach własnych miast. Można ją dodatkowo przyspieszyć,​ wydając rozkaz {{:​icons:​fortify.png?​nolink|}} ufortyfikowania jednostek.
 +
 +Fortyfikacja jednostek ​ jest równoznaczna z okopaniem się ich lub zabarykadowaniem. Znacznie zwiększa bonus obrony. Pamiętaj o tym, jeśli atakujesz ufortyfikowane {{:​icons:​fortified.png?​nolink|}} jednostki!