Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
en:tables:buildings [2015/11/11 22:40]
gizarman [Budynki mieszkalne]
en:tables:buildings [2015/11/11 22:44]
gizarman [Buildings]
Line 4: Line 4:
 ===== Buildings ===== ===== Buildings =====
 <WRAP round help> <WRAP round help>
-  * **GR** - godziny robocze potrzebne do ukończenia budynku +  * **GR** - workhours to complete building 
-  * **LP** - limit pracowników dla danego budynku +  * **LP** - limit of working craftsmen in the building 
-  * **F** - Wymaga fortyfikacji +  * **F** - requires fortification 
-  * **LM** - Wymagana liczba mieszkańców miasta +  * **LM** - required minimum city population 
-  * **P** - punkty+  * **P** - points
  
-Jeżeli po nazwie budynku występuje ​**(z)** oznacza to, że jest zaawansowany (może ​być wzniesiony przez budowniczego na poziomie ​lub wyższym)+If after name of building is **(a)** means the building is "​advanced"​ and can be raised ​by builder on level or higher.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​